میل چیمپ

مقاله
برندینگ

میل چیمپ

Mailchimp

این برند جنبه سرگرمی ایمیل را در نظر دارد و همه چیز درباره این برند به شکلی سرگرم کننده است با وجود این که داستان برند میل چیمپ کمی خشک بی روح است .