برندینگ

خبر
برندینگ

دیدار با نماینده ی اگیلوی Ogilvy

 

مقاله
برندینگ

بسته بندی کدام بخش از برند است؟

 یکپارچه سازی هویت بصری برند حدوداً از سال 1990 به طور جدی‌تری در دنیا مطرح گردید و در کشور ما هم چند سالی است که نگاه‌ها را متوجه خود ساخته است. در واقع یکپارچه‌سازی هویت بصری برند مجموعه اقداماتی است که به ساده‌ترین زبان ممکن نوشته شده باشد و مانند کتابچه‌ی راهنما عمل کند تا برند را از لحاظ بصری یکپارچه و متحد سازد.